System Edukacja Web 3.0 to

Sprawdź co jeszcze będzie
przydatne w Twojej szkole!
Korzyści dla szkoły
 • Wprowadzanie ocen

 • Wprowadzanie ocen jest najczęściej wykonywaną czynnością. Dlatego też wymaga specjalnych udogodnień. W systemie Edukacja Web 3.0 nauczyciel może skorzystać z dwóch alternatywnych sposobów wprowadzania ocen - standardowego lub szybkiego (umożliwiającego wprowadzanie większej ilości ocen jednocześnie). Ponadto każdej z kolumn z ocenami można nadawać nazwę, wagę, kolor oraz opis. Każda wpisana ocena może także mieć opis indywidualnie dostosowany do ucznia.

  Chciałbyś zobaczyć więcej - zapraszamy do obejrzenia   Wprowadzanie ocen

 • Wprowadzanie frekwencji

 • Wprowadzanie frekwencji sprowadza się do odnotowania nieobecności, spóźnień, zwolnień i usprawiedliwień – brak wpisu oznacza obecność ucznia w szkole. Nauczyciel może również skorzystać z funkcji raportów i statystyk.

 • Wprowadzanie uwag

 • Podobnie jak w dzienniku papierowym każdy nauczyciel może wpisywać uczniom uwagi. Wyróżniono trzy rodzaje uwag: neutralna, pozytywna, negatywna.

 • Tablica ogłoszeń

 • Funkcje tablicy ogłoszeń umożliwiają komunikację pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a poszczególnymi społecznościami klasowymi. Na eTablicy można umieszczać zarówno ogłoszenia ogólne – dla całej szkoły jak i ogłoszenia dedykowane do wskazanych klas czy grup międzyoddziałowych. Nowe ogłoszenia, w zależności od indywidualnych parametrów użytkownika, mogą być wyświetlone zaraz po jego zalogowaniu do systemu. Taka funkcjonalność bardzo usprawnia system szkolnej komunikacji. Ogłoszenia przeterminowane trafiają do archiwum, gdzie można je przechowywać w miarę potrzeb.

 • Plan lekcji

 • System Edukacja Web 3.0 został wyposażony w zaawansowany moduł do układania planów lekcji. Każda jednostka lekcyjna jest prezentowana graficznie jako kostka, którą można w łatwy sposób przyporządkować do klasy lub nauczyciela, dnia tygodnia i godziny lekcyjnej. Poprzez zastosowanie funkcji: kopiuj/wklej w łatwy sposób można przesuwać kostki w obrębie planu lekcji klasy lub nauczyciela. System pokazuje wszystkie sytuacje konfliktowe, nie pozwalając na jednoczesne wprowadzenie np. dwóch różnych przedmiotów dla danej klasy na tej samej godzinie lekcyjnej czy przypisanie nauczycielowi prowadzenia zajęć na tej samej godzinie lekcyjnej w dwóch różnych klasach lub salach.

 • Historia zmian

 • Zgodnie z zaleceniami MEN w systemie pamiętana jest pełna historia wprowadzania i edycji ocen. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapamiętywane są także wszystkie logowania każdego z użytkowników systemu. Istnieje możliwość parametryzacji zasad zapamiętywania historii.

 • Międzyoddziałowość

 • W systemie zastosowano elastyczny sposób podziału klas na dowolne grupy, także dziewczęta/chłopcy. Można również dowolnie definiować grupy międzyoddziałowe, w składzie których mogą się znaleźć uczniowie z różnych klas. Elastyczność systemu uwidoczniona została też w szeregu raportach, obsługujących zarówno klasy jak i grupy międzyoddziałowe.

 • Płatności

 • Jedyna taka funkcjonalność na rynku. Wszystkie opłaty rodziców na rzecz szkoły są teraz widoczne w systemie. Każdy rodzic może podejrzeć stan swoich rozliczeń. Dyrekcja i księgowość mają pełną wiedzę na temat stanu należności i płatności, zarówno poprzez bezpośredni wgląd w saldo danego płatnika jak i poprzez analizę specjalnie do tego celu opracowanych raportów.

 • Raporty i statystyki

 • System został wyposażony w szereg raportów i statystyk. Zestawienia ocen, szeroki zestaw statystyk oraz raporty o frekwencji to tylko niektóre elementy systemu Edukacja Web 3.0.